Using rehearsals to support student teachers learning the work of ambitious and improvisational mathematics teaching

Gru Tuset, Ph.d. candidate

Using rehearsals to support student teachers learning the work of ambitious and improvisational mathematics teaching

The fundamental aim of teacher education is to qualify student teachers for the interactive and challenging work of teaching. In that, there are several challenges that I am grappling with. One challenge is to deal with the problem of enactment that is to prepare student teachers to actually be able to do the work of teaching in mathematics in a classroom in schools. The other challenge is to prepare student teachers to be able to do a kind of teaching that is more intellectually and socially ambitious than the existing norm. Is it even possible? How? I am going into this phd study believing it is.

My PhD study is therefore framed within educational design research where the focus of inquiry is student teachers learning the work of what I have called ambitious and improvisational mathematics teaching. It is ambitious because focus is on what teachers need to do to accomplish ambitious mathematics learning goals such as mathematics proficiency. It is improvisational because it requires a teachers’ deft coordination of complex interactions among herself, students and content, and the specific context. In this, the teacher needs to be able to balance in and between structure and flexibility.

Øvingsrommet: En lærerutdanningspraksis for oppøving av matematikkundervisning

Lærerutdanningens rolle er å kvalifisere for god lærerutøvelse i matematikk. Det innebærer å forberede lærerstudenter til å engasjere seg i en type undervisning som kanskje de fleste lærere ennå ikke bedriver. Lærerutdanningen har derfor to utfordringer slik jeg ser det. Vi skal forberede lærerstudenter til og faktisk kunne utøve matematikkopplæring i et klasserom i grunnskolen, i tillegg skal vi forberede lærerstudenten til å kunne gjøre undervisningen mer intellektuelt og sosialt ambisiøs enn den eksisterende normen. Er det mulig, og i tilfelle hvordan kan det gjøres? Jeg er selv ambisiøs og tenker å gå inn i dette arbeidet i den tro at dette er mulig.

Mitt forskningsprosjekt er derfor et design-basert studiet hvor jeg vil studere lærerstudenters oppøving og utøving av det jeg kaller ambisiøs og improvisatorisk matematikkundervisning. Den kalles ambisiøs fordi fokuset er på alle elevers utvikling av en dypere kunnskapsforståelse i matematikk. Den er improvisatorisk fordi en slik undervisning er kompleks, uforutsigbar og risikofylt, og vil derfor handle om kyndig navigering i og mellom struktur og fleksibilitet.