Berland ny dosent (12.14)

Kompetansen i HSH øker. I dag fikk Astrid Berland ved avdeling for helsefag opprykk til dosent. Hun får svært gode tilbakemeldinger fra kommisjonen som har vurdert hennes omfattende forsknings- og utviklingsarbeid.


Astrid Berland

Kommisjonen skriver enstemmig:

«Astrid Berland har hatt betydelig forskningsmessig aktivitet siden opprykk til førstelektor i 2008. Kvalitativ metode er benyttet i alle artiklene der søkeren er førsteforfatter og viser til lang erfaring innen denne tradisjonen.

Berland har også tilegnet seg en del kompetanse innenfor den kvantitative tradisjonen, og metodisk kunnskap knyttet til skriving av oversiktsartikler. Hun har samarbeidet om oversettelse/validering av spørreskjema (The Assessment of Clinical Education) for kliniske studier på masternivå.

Hun har i tillegg utstrakt forskningsformidling gjennom faglige og vitenskapelige publikasjoner og gjennom presentasjoner på konferanser og kongresser. I vitenskapelige arbeider der søkeren står som første forfatter, reflekteres interesse for anestesi sykepleie, hvor hun selv har spesialutdanning, og eldreomsorg.

Gjennom utvikling av videreutdanning for sykepleiere rettet mot Kols-pasienter har hun lagt et viktig grunnlag for en kunnskapsbasert tilnærming til denne pasientgruppen. Bredde i forskningen strekker seg dermed fra det akutte til det kroniske feltet, som er gjenstand for hennes forskningsinteresse.

En ytterligere faglig bredde demonstreres gjennom to av de fire masteroppgavene der Berland har vært veileder og knyttes til kolonopererte pasienter i et akselerert forløp, og menns opplevelser og erfaringer under diagnose og behandling av testikkelkreft.

Berland dokumenterer relevant pedagogisk og praktisk pedagogisk kompetanse, og viser til utstrakt erfaring fra undervisning og veiledning på ulike nivåer innen utdanning. Ut over dette har Berland også betydelig ledererfaring knyttet til videreutdanningene i anestesi-, operasjons- og intensivsykepleie.

Gjennom sin virksomhet har hun bidratt til viktig fagutvikling og forskning både innad på høgskolen og utad og i samarbeid med praksisfeltet.»

Kommisjonen:

  • Professor Anne Kari Hersvik Aarstad, Haraldsplass Diakonale Høgskole
  • Professor Elin Dysvik, Universitetet i Stavanger
  • Professor/komiteens leder Frode F. Jacobsen, Høgskolen i Bergen

Astrid Berland kommer fra Etne og er utdannet sykepleier med spesialutdannelse i anestesisykepleie. Hun har hovedfag i Sykepleievitenskap, og brei yrkeserfaring som sykepleier og anestesisykepleier fra Haukeland Universitetssykehus, Fylkessjukehuset i Haugesund og Etne sjukeheim. Hun arbeider ved avdeling for helsefag i HSH, og har arbeidet ved høgskolen i 26 år.

HSH GRATULERER!

 

Posted in Opprykk dosent