Dahl er førstelektor (10.15)

Kompetansen i HSH øker. Hellen Dahl ved avdeling for helsefag har fått opprykk til førstelektor.


Hellen Dahl – ny førstelektor i HSH.

Dahl får meget gode tilbakemeldinger på forsknings- og utviklingsarbeidet sitt innen pedagogikk i sykepleierutdanningen og i praksisfeltet.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert arbeidet hennes skriver at de har lagt særlig vekt på Dahls omfattende arbeid med MEDCED-prosjektet (Modeling and evaluating evidence based continuing education program in nursing home dementia care) som er finansiert av Norges Forskningsråd.

MEDCED er et omfattende forskningsprosjekt der målet har vært å utvikle og teste et opplæringsprogram som kan brukes for å redusere bruk av tvang og psykofarmaka ovenfor pasienter med demens som bor på sykehjem.

Komiteen skriver:

Dahl har ytt et viktig og stort bidag til MEDCED prosjektet ikke minst i form av implementering og oppfølging av opplæringsprogrammet ved flere sykehjem, men også som aktiv deltagende medforsker.

Dahls pådriverrolle for utvikling av nye undervisnings- og vurderingsformer i sykepleierutdanningen er også tillagt stor vekt. Her er det særlig utviklingen og implementeringen av refleksjonsmodellen THiNK som trekkes fram.

Komiteen skriver videre:

Gjennom de fire artiklene og annet skriftlig arbeid som dokumenterer søkerens arbeid, viser Dahl både evne til så vel selvstendighet som forsker, samt evne til å samarbeide med andre forskere i større forskningsprosjekter. Hun dokumenterer i tillegg gode pedagogiske kvalifikasjoner, og evne til å være en bidragsyter i pedagogiske endringsprosesser.

I den helhetlige vurderingen av Dahls arbeid, har komiteen vektlagt Dahls virke i klinisk praksis, FoU og undervisning. En enstemmig komite vurderer at Dahl er kvalifisert til opprykk til førstelektor i helsefag.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Hellen Dahls arbeid:

  • Arild Raaheim, professor ved Universitetet i Bergen institutt for pedagogikk. Forskning bl.a innen læring og undervisning.
  • Laila Luteberget, førstelektor ved Diakonhjemmet institutt for vernepleie og ergoterapi. Forskningsområde er brukermedvirke og tverrprofesjonelt samarbeid.
  • Anne Grethe Naustad, dekan/førstelektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Har arbeidet med sykepleieutøvelse og ledelse i sykepleiepraksis, samt arbeid med høyere utdanning og kunnskapsbygging.

Hellen Dahl er født og oppvokst i Skudeneshavn og bor nå på Norheim. Dahl er utdannet sykepleier ved Diakonissehuset sykepleieskole, Lovisenberg i Oslo i 1983. I tillegg til praktisk pedagogisk utdanning avsluttet hun sin mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Bergen i 2010.

Hun har gjennomført flere metoderelatert universitets- og høyskolekurs og kurs innen akademisk skriving, bl.a. PhD kurs innen vitenskapsteori og forskningsmetode. Dahls yrkeserfaring har i hovedsak vært som sykepleier og lærer/adjunkt i videregående skole. Siden 2008 har hun vært vitenskapelig ansatt ved Høgskolen Stord/Haugesund, bachelor i sykepleie.

HSH gratulerer!

Fakta: For å bli godkjent som førstelektor skal det dokumenteres omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad. I bedømmelsen skal kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt. (Kilde: UHR)

 

Posted in Opprykk førstelektor