Forsker på de eldste eldre (12.14)

Det er forsket lite i Norge på hvordan eldre mennesker over 80 år opplever overgangen fra pleie og behandling på sykehus til kommunale omsorgstjenester. Doktorgradsstipendiat Else Cathrine Rustad i HSH vet imidlertid en god del om dette.


Else Cathrine Rustad

– Jeg har intervjuet flere eldre og det som kommer fram er at de verdsetter god brukermedvirkning, tydelig kommunikasjon og avklaring av ansvarsforhold når de overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunal omsorgstjeneste.

Nå går Else Cathrine Rustad i gang med å dykke enda dypere ned i datamaterialet sitt. Fra før har hun sett på hvordan de pårørende opplever overgangen når eldre går fra pleie og behandling på sykehus til kommunale omsorgstjenester. For tiden jobber hun med sykepleierne sine opplevelser rundt overgangen.

– Hvorfor forsker du på dette temaet?

– I 2010 fikk jeg tildelt et stipend fra Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling. Stipendet skulle brukes til å utarbeide en prosjektplan til en mulig PhD-studie.

Temaet skulle være knyttet til samhandling.

– Mye av den helsetjenesteforskning som har vært utført tidligere fokuserer hovedsakelig på det enkelte helsetjenestenivå.

– Forskning på samhandling skal derimot fokusere på det som skjer på tvers av helsetjenestenivåene.

– Vi har per i dag også begrenset kunnskap om de eldste eldre pasientene. Tidligere studier indikerer at denne pasientgruppen erfarer pasientforløpet annerledes sammenlignet med de yngre eldre pasientene.

– Økt forskning er derfor nødvendig for å kunne møte de eldste eldre pasientene sine behov og forventinger på tvers av helsetjenestenivåene.

– På bakgrunn av dette fikk jeg tildelt forskningsmidler fra Det Regionale Samarbeidsorgan, Helse Vest, for å utføre forskningsarbeidet, knyttet til et PhD-løp.

– Hvordan jobber du?

– Mye av doktorgradsforløpet har så langt handlet om å samle inn relevante data som kan belyse de ønskede forhold.

– I disse dager er jeg i avslutningsfasen på datainnsamlingen og gjennomfører fokusgruppeintervju hvor sykepleiere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten sammen diskuterer og reflekterer rundt relevante spørsmål om samhandling.

– Tidligere har jeg samlet inn data som belyser de eldste eldre pasientene og deres pårørende sine erfaringer.

– Hvem jobber du i lag med?

– Prosjektet har sitt utspring i FOUSAM, FOU-enhet for samhandling, som er en felles satsing mellom Høgskolen Stord/ Haugesund, Helse Fonna og tilhørende kommuner.

– Faglig sett er doktorgraden forankret ved Universitetet i Stavanger, hvor jeg inngår i forskergruppe og har veiledere som følger opp forskningsarbeidet.

– Hvor formidler du arbeidet ditt?

– Den første artikkelen er innsendt til et vitenskapelig tidsskrift og artikkel nummer to er under utarbeidelse.

– Samtidig formidles funn tilbake til helsetjenesten, blant annet gjennom innlegg på fagdager og tilsvarende.

– Når regner du med å være ferdig?

– Etter planen skal studien ferdigstilles i løpet av 2016.

 

Posted in PhD Stipendiat