Forsker på spenningsfeltet «Omsorg og tvang» (01.15)

Mennesker med psykiske lidelser var før i tiden ofte henvist til et liv på institusjon. I dag er det andre boformer som gjelder, og kommunehelsetjenestene er tettere på. I denne endringen er bofellesskapet og det private hjemmet blitt en arena for utøvelse av offentlig omsorg og for effektuering av tvang. Stipendiat Anja Christoffersen Pawlica i HSH har dette som sitt forskningsfelt.


Anja Christoffersen Pawlica i HSH er stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Studien er finansiert av ExtraStiftelsen via Rådet for psykisk helse.

Hva prøver du å finne svar på?

– Psykisk lidende mennesker tilbys i dag endrede boformer og kommunehelsetjenesten har blitt utbygget for å kunne ivareta omsorgsoppgaver innenfor rammen av hjemmet i samarbeid med familie og nærmiljø. Bofellesskapet og det private hjemmet er dermed gjort til en arena for utøvelse av offentlig omsorg og for effektuering av tvang, sier Anja Christoffersen Pawlica.

– I lys av offentlige føringer om frivillighet og brukermedvirkning i helsetjenesten ser jeg på profesjonell praksis i to kommunale bofellesskap.

– Hensikten er å beskrive og analytisk forklare ulike former for tvang – og dermed også å utvikle teori om den praksisen jeg finner.

– Et hovedfokus er å studere det som kalles uformell tvang.

Hvorfor ble det akkurat dette temaet?

– Det finnes lite forskning på denne tematikken i Norge og det etterspørres mer kunnskap.

– Internasjonalt beskrives forskningen som av varierende kvalitet, og den lar seg heller ikke lett overføre til norske forhold. Det er altså et behov for mer forskning som ligger til grunn for denne studiens tema.

Hvordan jobber du?

– Jeg har gjennomført feltarbeid i to kommunale bofellesskap for psykisk lidende mennesker. Her har jeg drevet deltagende observasjon og gjennomført fokusgruppeintervju, samt formelle og uformelle intervju med beboere og ansatte.

-Jeg bruker tiden til å skrive og til å studere foreliggende litteratur. Jeg har også gjennomført nødvendige doktorgradskurs ved ulike universitet. I tillegg har jeg prioritert å sette meg inn i det teoretiske perspektivet for den kommende avhandlingen.

Hvem jobber du i lag med?

– Jeg arbeider stort sett alene, men har underveis dialog med hovedveileder, førsteamanuensis Christine Øye her på HSH.

– Jeg reiser også jevnlig til Bergen, for å delta i forskergruppen i Praxeologi, ledet av professor Karin Anna Petersen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Universitetet i Bergen.

Hva har du funnet ut så langt?

– Det analytiske arbeidet pågår – og funnene vil bli presentert på et senere stadium.

Hvor formidler du arbeidet ditt?

– Jeg har lagt frem arbeidet ved flere konferanser, for masterstudenter ved HSH, samt for forskergruppen i Praxeologi ved UIB bestående av etablerte forskere og studerende på master og P.hd-nivå.

Når regner du med å være ferdig?

– Målet er å ferdigstille prosjektet i løpet av 2016.

 

Posted in PhD Stipendiat