Forskning pågår! (11.14)

De har reist verden rundt og gjennomført omfattende datainnsamling innen ankerhåndtering, løfteoperasjoner offshore og blant skipsoffiserer på simuleringskurs. Nylig holdt de samling for partnere og forskere. – Det er i samspillet mellom forskerne, bedriftene og mannskapene om bord på fartøyene vi studerer – at forskning virkelig trer fram, sier prosjektleder Jan R. Jonassen i HSH

Han leder et stort og praksisnært forskningsprosjekt på HSH: Risk in Offshore Operations (RISKOP). Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og ni partnerbedrifter, og startet for ett og et halvt år siden. Nå er store deler av feltarbeidet som ligger til grunn for prosjektet gjennomført.

Sjø og land

Prosjektets mål er å undersøke hvordan risiko håndteres og hvordan den kan reduseres i ulike offshore-operasjoner.

– Vi har gjennomført første del av et omfattende feltarbeid om bord i Nordsjøen, i Norskehavet og i Barentshavet.

– Vi har drevet med observasjon, intervjuer og hatt møter med personell på ankerhåndteringsfartøyer og supplyfartøyer.

– I tillegg har vi hatt kortere feltarbeider på baser og kontrollsentra som CCB Sotra, Vest base Kristiansund og Statoil Marin Bergen,

Tradisjonelt innen sikkerhets- og risikoforskning, har man hovedsakelig vært opptatt av feil, hendelser og ulykker.

– Vi er imidlertid ikke bare interessert i feil som oppstår. Vi stiller også spørsmålet: Hvorfor går operasjonene stort sett godt? Hva er et godt resultat? Og hva og hvordan kan vi lære av det som går godt og som blir en rutine og som dermed ikke tenkes gjennom? forteller Jonassen.

Studenter kommer med

En foreløpig gjennomgang av hendelsesrapporter fra rederiene er også gjennomført.

– Disse vil en studentgruppe også bruke som grunnlag for bacheloroppgave i neste semester, utdyper Jonassen.

Og som om ikke det var nok. Forskerne har gjennomført dokumentstudier av regelverk, prosedyrer, beskrivelser og arbeidsplaner.

Nå begynner analysearbeidet for fullt. To samlinger nå i oktober og november har vært sentrale:


Partnersamling: Her deltok de fleste av partnerbedriftene i prosjektet: Østensjø Rederi, Solstad Offshore, Knutsen OAS, Farstad Shipping, Deep Ocean, Odfjell Drilling, Lundin Norge, Westcon Løfteteknikk, Simsea og Kongsberg Maritime. Foto: Terje Rudi.


Partnersamling: – Fra rederiene deltok kapteiner og overstyrmenn, og fra de andre operative ledere offshore eller ledere med brei erfaring med operasjonene, men med opphold på landkontoret. Til sammen gir dette et vell av erfaring og kunnskap om de operasjonene vi studerer. Vi presenterte våre data og resultater så langt og fikk i stor grad verifisert dem. Foto: Terje Rudi.


Forskersamling: – Hele forskerteamet på HSH deltok sammen med de ekspertene vi har tilknyttet prosjektet: Professor Helen Sampson (Cardiff University), Professor Rhona Flin (Aberdeen University), Professor Erik Hollnagel (Syddansk Universitet), Professor Silvia Jordan (Innsbruck Universitet) og Professor Ole Andreas Engen (Universitetet i Stavanger). Vi har også med oss forskere fra Polytec her i Haugesund og fra Sintef i Trondheim. Første dag var vi på Gassco på Karmøy der teamet også fikk en innføring i Gasscos styring av gassen fra norsk kontinentalsokkel til kundene i Storbritannia og kontinentet. Foto: Lars Smith.


Forskersamling: Forskerteamet fikk også omvisning ombord på Solstads konstruksjonsfartøy Normand Mermaid som lå på Husøy, Karmøy. – De har et internasjonalt mannskap og norsk kaptein som tok imot forskergruppen på en strålende måte. De fikk «hundre» spørsmål av forskerne og svarte velvillig. På forskersamlingen ble opplegg for videre arbeid presentert og diskutert innen de fleste av de aktuelle delene; ankerhåndtering/riggflytting, undervannsoperasjoner og offiserers atferd på skipsbro. Deltakerne ble inndelt i grupper ordnet etter de enkelte typer operasjoner. Denne inndelingen ble også brukt på partnersamlingen og fungerte godt. Foto: Lars Smith.


Forskersamling: – Siste dag av samlingen rullerte vi på våre eksperter for å benytte deres ekspertise jevnt over. Dessuten ble foreløpig ordning av data presentert. Dette er en måte å synliggjøre data på som har til hensikt å vise sammenhenger og mønstre i materialet. Dette ble grundig diskutert på samlingen for å gi forslag til retning for det videre arbeidet med analyse, forklarer Jan R. Jonassen. Foto: Lars Smith. 


Forskersamling: – I plenum drøftet vi en plan for arbeidet videre: hva og hvem av våre eksperter kan vi tenke oss å samarbeide konkret med, for eksempel ved skriving av publikasjoner innen de forskjellige operasjonene. Og hvilke møtepunkter skal vi planlegge? Dette er opptatte folk så det krever planlegging med relativt lang tidshorisont. Foto: Lars Smith.

– Hvorfor er slike samlinger så viktige for dere?

– Der er viktig som verifisering av det pågående arbeid før det er kommet for langt. Samling av flere forskere med ulik kompetanse, interesse og ståsted vil i større grad sikre at vi treffer viktige utviklingsperspektiver innen forskningen globalt.

– Vi knytter oss opp til internasjonale ressurser som kan se våre forskningsspørsmål, data og analyser fra ulike faglige vinkler og delta med oss i en diskusjon av dem. Dette viser seg å være veldig fruktbart og sikrer læring for oss og bedre framdrift og motivasjon.

– På et noe senere tidspunkt på nyåret vil vi ta stilling til hvilke data som må suppleres og legge en plan for innsamling av disse.

– Nye milepæler fremover?

– Nå skal vi presentere deler av arbeidet på en stor forskningskonferanse (NEON) på Universitetet i Stavanger kommende uke der HSH er medarrangør.

– I tillegg kan nevnes at vi har publisert en vitenskapelig artikkel i høst og vi har en som blir publisert en av de nærmeste dagene. Ytterligere en artikkel er innsendt etter andre gangs revisjon, og den antar vi nå publiseres.

 

Posted in FoU prosjekt