Kringeland ny dosent (02.15)

Tone Kringeland har fått opprykk til dosent. – Hun fyller utvilsomt kravene som gjelder for opprykk til dosent, skriver det sakkyndige utvalget som har vurdert Kringeland sitt arbeid.


Tone Kringeland

Det var i forrige møte i HSH sitt tilsettingsutvalg at Tone Kringeland fikk opprykk som dosent.

Det sakkyndige utvalget som har vurdert Kringeland sin kompetanse skriver i sin innstilling at Kringeland oppfyller kravene om omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet – og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet.

I innstillingen leser vi:

Tone Kringeland avla doktorgradseksamen ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i 2009. Forut for dette var hun vurdert kompetent som førstelektor. Doktorgradsarbeidet inneholder et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på folkehelseområdet med tematikk innenfor kvinners og barns helse.

Arbeidet bygger på et stort, nasjonalt materiale. Likevel kommer Kringelands egen analyse- og refleksjonskompetanse tydelig fram i dette arbeidet. Hun har etter doktorgradseksamen arbeidet videre med dette materialet, blant annet benyttet kunnskapen fra dette ved utviklingen av tekster til lærebøker. Ikke minst den etterfølgende bruken av kunnskapen har et klart tverrfaglig perspektiv over seg.

Kandidaten har også deltatt ved den faglige vurderingen av søknader om opprykk og ved bedømmelsen av PhD-avhandlinger.

I tillegg til det omfattende utviklingsarbeidet som lå til grunn for opprykket til førstelektor, har Kringeland siden 2009 hatt ansvar for plan- og utviklingsarbeidet innenfor sykepleieutdanningen ved HSH, og der ikke minst hatt betydelige oppgaver i forbindelse med utviklingen av et nytt mastergradsprogram i klinisk helse- og omsorgsvitenskap og et tilsvarende innenfor intensivsykepleie.

Kringeland har også hatt omfattede samarbeid med FoU-enheten, f.eks. knyttet til et videreutdanningsopplegg om KOLS og et kurs i tverrprofesjonell samhandling.

Samlet sett har hun etter utvalgets vurdering en bredde i sin kompetanse som er ønskelig for lærere på høyt nivå i universitets- og høgskolesektoren.

Det sakkyndige utvalget som har vurdert Tone Kringelands kompetanse:

  • Professor Agneta Yngve, Ørebro Universitetet
  • Professor Jørgen Amdam, Høgskulen i Volda
  • Professor Geir Sverre Braut, Universitetet i Stavanger/HSH

HSH gratulerer!

FAKTA:
Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med en annen faglig basis. Det grunnleggende kravet for å kunne tilkjennes dosentkompetanse er omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet.

Posted in Opprykk dosent