Basiskurs Del 1 og 2

Dette kurset i høgskolepedagogikk gir basiskompetanse for deg som skal undervise i høyere utdanning. Kurset er lagt opp slik at du skal kunne bruke undervisningspraksisen du står i som grunnlag for arbeidet i kurset. Erfaringene du gjør deg underveis vil derfor være en viktig del av kompetanseutviklingen din. Hver samling vil bestå av både forelesning, sKOLEGUTTstudentaktivitet og bidrag fra deltagerne.

Mål for kurset

Kurset er tilpasset de nasjonale retningslinjene for pedagogisk basiskompetanse. Målet er at deltagerne etter kurset skal kunne:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning som fremmer studenters læring – individuelt og i samarbeid med andre
 • Anvende pedagogiske begreper, modeller og teorier som har relevans for læring i høyere utdanning
 • Begrunne eget lærings – og kunnskapssyn med referanse til pedagogisk teori
 • Velge og begrunne hensiktsmessige læringsaktiviteter, undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold faglige mål og utdanningsprogram
 • Vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning
 • Innhente og bruke tilbakemelding fra studenter, kolleger og samfunnet/næringslivet til å utvikle undervisning/studenters læring
 • Analysere og videreutvikle emne- og programplaner
 • Reflektere over ulike måter å drive FOU-basert utdanning på og evt. involvere studenter i FOU-baserte undervisningsprosesser
 • Forholde seg reflekterende til egen lærerrolle og til verdispørsmål knyttet til vitenskapelig/kunst, demokrati, likestilling og likeverd i høyere utdanning
 • Kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning

Kursets oppbygging

Kursmodellen består av to hoveddeler og hver del går i utgangspunktet over et semester. Arbeidsmengden for hver del tilsvarer ca 50 timer.

Del 1

2 samlinger (2+2 dager)

Kunnskapsformer og læringsteori

Undervisningsplanlegging og studentaktive arbeidsformer

Motivasjon og ulike student- og lærerroller

Veiledning og vurdering

Del 2

2 samlinger (2+2 dager)

Pedagogisk utviklingsarbeid

Profesjonsetikk

E-læring

Presentasjonsseminar

Underveis i kurset vil veiledning og gruppesamlinger foregå via nettet ved hjelp av ulike synkrone og asynkrone e-læringsverktøy. Samtlige deltagere skal også delta i et kollegaveiledningsopplegg i løpet av tiden kurset strekker seg over. På siste samling skal deltagerne presentere en skisse over et pedagogisk utviklingsarbeid som er tenkt gjennomfør etter kursets slutt som del av deltagernes videre utviklingsarbeid.

Arbeidsformer i og mellom samlingene

Hver samling består av korte forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver som gir erfaring med varierte arbeids- og undervisningsformer. Det er viktig at kursdeltakerne er aktive diskusjonene og bidrar med sine erfaringer. På denne måten vil innholdet tilpasses den enkeltes kontekst og behov samtidig som det gir rom for erfarings- og ideutveksling. Mellom samlingene skal deltagerne arbeide selvstendig med litteraturstudier og ulike oppgaver. Dette er en viktig del av kurset og er vesentlig for den enkeltes læringsutbytte.

Godkjenning av kurset

For å få kurset godkjent må følgende kriterier være oppfylt:

 • Deltakelse på kursdagene
 • Deltagelse i kollegaveiledning m/veiledningsdokument
 • Innlevert selvstendige arbeid
 • En beskrivelse av egen undervisningsfilosofi
 • En faglig refleksjonstekst relatert til kollegaveiledningen.
 • En beskrivelse av et planlagt undervisningsopplegg
 • En poster-presentasjon av framtidig pedagogisk utviklingsarbeid i egen undervisningspraksis