Prof. May Britt Postholm

Keynote speaker: Professor May Britt Postholm, NTNU
Time: 10th June, 10:45-12:15
Title: Kultur-Historisk Aktivitets-Teori (KHAT) som teori og metode i forsknings- og utviklingsarbeid (This seminar will be in Norwegian)

KHAT er en teori som tar utgangspunkt i Vygotskys tanker og ideer. Teorien har dermed mange likhetstrekk med sosiokulturell teori, som har det grunnsyn at mennesker handler og lærer i sosiale kontekster og språket er av stor betydning i disse læringsprosessene. Yrjö Engetsröm har utviklet KHAT grafisk, og tilbyr modeller som er gode verktøy i utviklingsprosesser i en organisasjon som skolen. Disse modellene visualiserer hvordan ekspansiv læring kan foregå, en læring som handler om å utvikle noe nytt, som kan være ny eller videreutviklet undervisningspraksis i skolen. I denne parallellsesjonen vil jeg gå litt inn på grunnforståelsen i teorien. Videre vil jeg presentere aktivitetssystemet som analyseenhet og den ekspansive læringssirkelen som utgangspunkt for handlinger for å fremme målrettet utvikling. Videre vil jeg omtale forskerrollen, ulike forskingsfokus og hvilke forskningstilnærminger som kan brukes for å få en forståelse for både meninger og handlinger knyttet til utviklingsprosesser.

Prof. May Britt Postholm

Prof. May Britt Postholm

May Britt Postholm er professor ved Program for lærerutdanning, NTNU. Hun har publisert en rekke bøker og artikler både nasjonalt og internasjonalt om forskningsmetode, undervisning og læring.  Postholm er også kullkoordinator for kull 3 i NAFOL.