September 2015: Plenumsforedrag på etterutdanningskonferanse i matematikk

RespMath-prosjektet vil bli presentert i et plenumsforedrag ved etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk mandag 14. september. Professor Knut Steinar Engelsen (prosjektleder),  førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem, og førsteamanuensis Frode Olav Haara vil holde følgende innlegg:

Interaktiv undervisning og elevens læring i matematikk

Dette NFR-prosjektet dreier seg om å utvikle kompetanse i læringsorientert vurdering for matematikklærere i ungdomsskolen. En slik vurderingsform innebærer at læreren bruker vurderingsinformasjon til å informere undervisningen sin og tilretteleggingen for elevens læring. I tillegg forutsetter læringsorientert vurdering at eleven læres opp og myndiggjøres slik at de blir i stand til å gi læreren nødvendig informasjon om egne læringsbehov. Vi har valgt å kalle dette for responsiv, eller interaktiv undervisning. Prosjektet er en intervensjonsstudie som skal gjennomføres i samarbeid med 10 ungdomsskoler, 40 matematikklærere og ca. 1000 niendeklassinger på Vestlandet. Lærerne vil også delta i selve designarbeidet knyttet til de aktivitetene som skal foregå på skolene i de 7 månedene selve intervensjonen vil pågå. Selve forskningsprosjektet dreier seg om å studere hva som skjer i klasserommene, både når det gjelder lærernes og elevenes forståelse av hva god undervisning er, og om de tiltakene som settes i verk påvirker elevenes læring i matematikk. For datainnsamlingen vil vi benytte en miks av kvalitative metoder som intervju, observasjon og video-analyse, og kvantitative metoder som fagtester og selvrapporteringsskjema. Dette siste for å evaluere utviklingen av elevens selvregulering og mestringsforventning før og etter intervensjonen. Resultatene her vil bli sammenlignet med en tilsvarende stor kontrollgruppe.

Konferanseinnlegget vil være konsentrert om avklaring av begrepsbruk i forskningslitteratur relevant for prosjektet, og da spesifikt i hensikt å avklare med det nasjonale, matematikkdidaktiske fagmiljøet en felles forståelse av sentrale begrep fra både matematikkdidaktisk og pedagogisk forskningslitteratur knyttet til prosjektets innhold. Det er et ønske fra prosjektet å få innspill og kommentarer fra det matematikkdidaktiske fagmiljøet etter innlegget.

Konferansen er i regi av Høgskolen i Østfold. Les mer om etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2015.