UHR-utredning om nytt «Felles innhold» i velferdsutdanningene

En UHR-oppnevnt prosjektgruppe, ledet av Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø, har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lagt fram et forslag til nytt Felles innhold i helse- og sosialfagutdanningene ved universitet og høgskoler. Forslaget er ment å legge grunnlaget for en ny type rammeplaner, i forskriftsform, og med læringsutbytte som styrende for utdanningenes innhold. I denne utredningen finner vi også et avsnitt om tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Hele utredningen finnes på UHR’s nettsider: www.uhr.no. Utredningen ble 1. juni 2015 oversendt Kunnskapsdepartementet og ventes sendt ut på høring før eventuelle endringer i føringene for velferdsutdanningene foretas.

Pilot om Tverrprofesjonell samhandling som tema i BA-studier

Innafor TPS-prosjektet vil det hausten 2015 bli prøvd ut ein pilot i temaet «Tverrprofesjonell samhandling» med studentar frå helsefagutdanningar ved dei tre høgskolane som er med i dette prosjektet, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Ålesund.

Det blir no først arbeidd med å rekruttere studentar (frå bioingeniørutdanning ved HiÅ, vernepleierutdanning ved HiØ og sjukepleierutdanning ved alle tre høgskolane) som er villige til å delta i dette pilotopplegget. Opplegget blir nettbasert, med arbeid i grupper sett saman av studentar på tvers av dei tre høgskolane. Opplegget er tenkt gjennomført i løpet av oktober 2015.

Ehpic – interessant kurs ved Universitetet i Toronto

15-19 juni deltok Gerd Bjørke og Bente Kvilhaugsvik, HSH ved det årlege kurset som Universitetet i Toronto tilbyr for leiarar og undervisarar som arbeider med undervisning om  tverrprofesjonell samhandling. Kurset – Educating Health Professionals in Interprofessional Care – hadde i år 78 deltakarar, dei fleste frå Canada (Ontario, Toronto), men også deltakarar frå USA, Australia, Sverige, Sveits, Qatar og Norge.

Kurset var intensivt og interaktivt, med god veksling mellom innleiing ved dyktige kursleiarar og arbeid i grupper.

Toronto_grupperKurset var delt inn i fem modular – ein modul pr. dag:

1: Professional and Collaborator Roles

2: Collaborative Teams

3: Facilitation Skills

4: Collaborative Leadership & (e)Valuating Collaboratively

5: Putting it All Together

Erfaringane frå dette kurset vil gi eit godt grunnlag for å arbeide vidare med TPS-prosjektet, med tanke på å ta opp temaet Tverrprofesjonell samhandling i helse- og sosialfagutdanningar her i landet.

 

 

Avslutningssamling i TPS-studiet – 1 juni 2015

I den avsluttende samlingen i studiet Tverrprofesjonell samhandling la gruppene fram sine miniprosjekter, med følgende tema:

Bømlo-gruppa: Tverrprofesjonell samhandling på ulike nivå: korleis få overganger mellom rehabilitering inne og ute

Karmøy-gruppa: Finnes det forbedringstiltak innenfor kommunikasjon og brukermedvirkning ved Åkrahamn videregående skoles psykososiale team, og eventuelt hvilke?

Odda-gruppa: Hvordan fungerer det tverrprofesjonelle samarbeidet i hjemmesykepleien i Odda kommune, og hvordan kan det forbedres?

Skien-gruppa: Skien kommune som arbeidsplass med fokus på tverrfaglig rehabilitering

På bakgrunn av denne muntlige framleggingen får gruppene anledning til å justere rapportene sine. Endelig frist for mappeinnlevering var 8. juni 2015.

Ni deltakere har fulgt og fullført studiet i vårsemesteret.

Nettverkssamling – TPS-nettet – i Bergen 1-2 juni 2015

Høgskolen i Bergen var 1-2 juni 2015 vertskap for nettverkssamlingen i TPS-nettet, det norske TPS-samarbeidet. Nettverket samlet ca 50 deltakere fra hele landet: Tromsø, Trondheim, Østfold, Bergen, Nord-Vestlandet.. Temaet for samlingen var «Hvordan følger vi opp Meld. St. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd – samspill i praksis?» Første dag fortalte Nanna Hauksdottir, prosjektleder for UHR-prosjektet «Felles innhold» om «Oppfølging av Samspillsmeldingen», professor Sara Hean, Universitetet i Stavanger snakket om «Why IPE – hvorfor TPS?» og ellers var det en rekke framlegg med erfaringer, eksempler og ideer – om tverrprofesjonelle læringsarenaer. Andre dagen fortsatte med erfaringsutveksling og til slutt hadde Gerd Bjørke en innledning om «Fasilitering/veiledning i tverrprofesjonelle grupper».

I nettverkssamlingen ble det også lagt inn en årsmøte-økt. Her ble styringsgruppen for nettverket supplert med Nanna Hauksdottir, UiT. Fra før er Sissel Johannson Brenna, HiB, Frøydis Vasset, HiÅ og Aud Berit Fossøy, HiSF med, og med Synnøve Hofseth Almås og Sigurd Roger Nilsen, HiØ som varamedlemmer.

Til NIPNET’s Board ble Liv Randi Roland, HiL og Anita Iversen, UiT valgt inn, i tillegg til de tre som allerede er med: Gerd Bjørke, HSH, Sissel Johannson Brenna, HiB og Synnøve Hofseth Almås, HiÅ. The Executive Group består av en representant fra hvert land, blant de medlemmene som er med i the Board. Her er Gerd Bjørke den norske representanten. Ther Board skal møtes ved NIPNET-konferansen i Kolding, Danmark, dagen før konferansen, dvs. 25. november 2015.

Neste års nettverkssamling blir lagt til Tromsø, 5-6 juni 2016.