Nettverkssamling – TPS-nettet – i Bergen 1-2 juni 2015

Høgskolen i Bergen var 1-2 juni 2015 vertskap for nettverkssamlingen i TPS-nettet, det norske TPS-samarbeidet. Nettverket samlet ca 50 deltakere fra hele landet: Tromsø, Trondheim, Østfold, Bergen, Nord-Vestlandet.. Temaet for samlingen var «Hvordan følger vi opp Meld. St. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd – samspill i praksis?» Første dag fortalte Nanna Hauksdottir, prosjektleder for UHR-prosjektet «Felles innhold» om «Oppfølging av Samspillsmeldingen», professor Sara Hean, Universitetet i Stavanger snakket om «Why IPE – hvorfor TPS?» og ellers var det en rekke framlegg med erfaringer, eksempler og ideer – om tverrprofesjonelle læringsarenaer. Andre dagen fortsatte med erfaringsutveksling og til slutt hadde Gerd Bjørke en innledning om «Fasilitering/veiledning i tverrprofesjonelle grupper».

I nettverkssamlingen ble det også lagt inn en årsmøte-økt. Her ble styringsgruppen for nettverket supplert med Nanna Hauksdottir, UiT. Fra før er Sissel Johannson Brenna, HiB, Frøydis Vasset, HiÅ og Aud Berit Fossøy, HiSF med, og med Synnøve Hofseth Almås og Sigurd Roger Nilsen, HiØ som varamedlemmer.

Til NIPNET’s Board ble Liv Randi Roland, HiL og Anita Iversen, UiT valgt inn, i tillegg til de tre som allerede er med: Gerd Bjørke, HSH, Sissel Johannson Brenna, HiB og Synnøve Hofseth Almås, HiÅ. The Executive Group består av en representant fra hvert land, blant de medlemmene som er med i the Board. Her er Gerd Bjørke den norske representanten. Ther Board skal møtes ved NIPNET-konferansen i Kolding, Danmark, dagen før konferansen, dvs. 25. november 2015.

Neste års nettverkssamling blir lagt til Tromsø, 5-6 juni 2016.