UHR-utredning om nytt «Felles innhold» i velferdsutdanningene

En UHR-oppnevnt prosjektgruppe, ledet av Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø, har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lagt fram et forslag til nytt Felles innhold i helse- og sosialfagutdanningene ved universitet og høgskoler. Forslaget er ment å legge grunnlaget for en ny type rammeplaner, i forskriftsform, og med læringsutbytte som styrende for utdanningenes innhold. I denne utredningen finner vi også et avsnitt om tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Hele utredningen finnes på UHR’s nettsider: www.uhr.no. Utredningen ble 1. juni 2015 oversendt Kunnskapsdepartementet og ventes sendt ut på høring før eventuelle endringer i føringene for velferdsutdanningene foretas.