Hva kan digitale løsninger tilføre tverrprofesjonell samarbeidslæring?

Prosjektgruppa inviterer 11. mai 2016 til et sluttseminar om erfaringer fra TPS-prosjektet. Her er ledere, emneansvarlige og studenter ved de tre institusjonene (HSH, HiØ, NTNU/Ålesund) inviterte. Seminaret vil  bli holdt på Gardermoen, Scandic Oslo Airport hotell. Program for seminaret finner du her.

I seminaret vil prosjektgruppen legge fram erfaringene fra prosjektet og drøfte den videre utviklingen av nettbasert TPS ved de tre utdanningsinstitusjonene.

Aktivitetene våren 2016 vil forøvrig samles omkring oppsummering av erfaringer fra TPS-piloten som ble gjennomført i november 2015, utvikling av læringsressurser, formidling av erfaringene fra prosjektet både i form av rapporter, artikler og presentasjoner ved konferanser (Tromsø og Oxford, UK). Prosjektgruppa arbeider nå hovedsaklig via Skypemøter, men vil ha ett todagers møte i Ålesund, 4-5 april 2016.

NIPNET-konferanse i Kolding, Danmark

Av 164 påmeldte deltakarar til NIPNET-konferansen i Danmark, 26-27 november 2015,  finn vi 17 frå Norge, seks frå Vestlandet, tre frå Østfold og resten frå Tromsø. Hovudtyngda av deltakarane kjem frå Danmark, vertslandet. Vertskap i år er Kolding Hospital, Ortopedisk avdeling. 25. november 2015 er det møte i styringsgruppa for nettverket, og dagen etter startar konferansen.

TPS-prosjektet vil delta både med ein rundebordskonferanse med temaet om temaet «Interprofessional education – idelaity and reality» og med ein workshop om «Experiences from online IPL – TPS-prosjektet – Norway». TPS-arbeidsgruppa i UH-nett Vest vil ha ein rundebordskonferanse om temaet «A user-role in online interprofessional education».

Vi ser fram til dette møtet mellom nordiske kollegaer forventning!

Bedre Tverrfaglig Innsats – Helsedirektorats kampanje

Helsedirektoratet innbød 15-16 september 2015 til erfaringsutveksling for nøkkelkommunene i prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge». Se programmet her. Her innledet bl.a. Gerd Bjørke med temaet «Tverrprofesjonell samhandling – hva er det» – også med erfaringer fra videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling. Det var en etterspørsel etter kvalifiseringstilbud for dette prosjektet som initierte tilretteleggingav videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling ved HSH i 2013.

UHR-utredning om nytt «Felles innhold» i velferdsutdanningene

En UHR-oppnevnt prosjektgruppe, ledet av Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø, har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lagt fram et forslag til nytt Felles innhold i helse- og sosialfagutdanningene ved universitet og høgskoler. Forslaget er ment å legge grunnlaget for en ny type rammeplaner, i forskriftsform, og med læringsutbytte som styrende for utdanningenes innhold. I denne utredningen finner vi også et avsnitt om tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Hele utredningen finnes på UHR’s nettsider: www.uhr.no. Utredningen ble 1. juni 2015 oversendt Kunnskapsdepartementet og ventes sendt ut på høring før eventuelle endringer i føringene for velferdsutdanningene foretas.

Pilot om Tverrprofesjonell samhandling som tema i BA-studier

Innafor TPS-prosjektet vil det hausten 2015 bli prøvd ut ein pilot i temaet «Tverrprofesjonell samhandling» med studentar frå helsefagutdanningar ved dei tre høgskolane som er med i dette prosjektet, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Ålesund.

Det blir no først arbeidd med å rekruttere studentar (frå bioingeniørutdanning ved HiÅ, vernepleierutdanning ved HiØ og sjukepleierutdanning ved alle tre høgskolane) som er villige til å delta i dette pilotopplegget. Opplegget blir nettbasert, med arbeid i grupper sett saman av studentar på tvers av dei tre høgskolane. Opplegget er tenkt gjennomført i løpet av oktober 2015.