Bedre Tverrfaglig Innsats – Helsedirektorats kampanje

Helsedirektoratet innbød 15-16 september 2015 til erfaringsutveksling for nøkkelkommunene i prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge». Se programmet her. Her innledet bl.a. Gerd Bjørke med temaet «Tverrprofesjonell samhandling – hva er det» – også med erfaringer fra videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling. Det var en etterspørsel etter kvalifiseringstilbud for dette prosjektet som initierte tilretteleggingav videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling ved HSH i 2013.

UHR-utredning om nytt «Felles innhold» i velferdsutdanningene

En UHR-oppnevnt prosjektgruppe, ledet av Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø, har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lagt fram et forslag til nytt Felles innhold i helse- og sosialfagutdanningene ved universitet og høgskoler. Forslaget er ment å legge grunnlaget for en ny type rammeplaner, i forskriftsform, og med læringsutbytte som styrende for utdanningenes innhold. I denne utredningen finner vi også et avsnitt om tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Hele utredningen finnes på UHR’s nettsider: www.uhr.no. Utredningen ble 1. juni 2015 oversendt Kunnskapsdepartementet og ventes sendt ut på høring før eventuelle endringer i føringene for velferdsutdanningene foretas.

Nettverkssamling – TPS-nettet – i Bergen 1-2 juni 2015

Høgskolen i Bergen var 1-2 juni 2015 vertskap for nettverkssamlingen i TPS-nettet, det norske TPS-samarbeidet. Nettverket samlet ca 50 deltakere fra hele landet: Tromsø, Trondheim, Østfold, Bergen, Nord-Vestlandet.. Temaet for samlingen var «Hvordan følger vi opp Meld. St. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd – samspill i praksis?» Første dag fortalte Nanna Hauksdottir, prosjektleder for UHR-prosjektet «Felles innhold» om «Oppfølging av Samspillsmeldingen», professor Sara Hean, Universitetet i Stavanger snakket om «Why IPE – hvorfor TPS?» og ellers var det en rekke framlegg med erfaringer, eksempler og ideer – om tverrprofesjonelle læringsarenaer. Andre dagen fortsatte med erfaringsutveksling og til slutt hadde Gerd Bjørke en innledning om «Fasilitering/veiledning i tverrprofesjonelle grupper».

I nettverkssamlingen ble det også lagt inn en årsmøte-økt. Her ble styringsgruppen for nettverket supplert med Nanna Hauksdottir, UiT. Fra før er Sissel Johannson Brenna, HiB, Frøydis Vasset, HiÅ og Aud Berit Fossøy, HiSF med, og med Synnøve Hofseth Almås og Sigurd Roger Nilsen, HiØ som varamedlemmer.

Til NIPNET’s Board ble Liv Randi Roland, HiL og Anita Iversen, UiT valgt inn, i tillegg til de tre som allerede er med: Gerd Bjørke, HSH, Sissel Johannson Brenna, HiB og Synnøve Hofseth Almås, HiÅ. The Executive Group består av en representant fra hvert land, blant de medlemmene som er med i the Board. Her er Gerd Bjørke den norske representanten. Ther Board skal møtes ved NIPNET-konferansen i Kolding, Danmark, dagen før konferansen, dvs. 25. november 2015.

Neste års nettverkssamling blir lagt til Tromsø, 5-6 juni 2016.

Nettbasert TPS i Vest

UH-nett Vest – nettverket for firehøgskoler og to universitet på Vestlandet – har hatt en arbeidsgruppe som har laget forslag til opplegg for tverrprofesjonell samarbeidslæring ved utdanningsinstitusjonene på Vestlandet. I et arbeidsseminar 22-23 april 2015 ble forslagene presentert. Arbeidsgruppa har «TENKT STORT», og la bl.a. fram et forslag om å organisere et felles nettbasert opplegg for seks institusjoner, 15 utdanningsretninger, 26 studieenheter og 1700 studenter pr. år – over tre år blir det ca 5000 studenter. I tillegg må kommuner og helseforetak inviteres til å satse på tverrprofesjonell teamlæring i aktuelle arbeidssituasjoner fra studentgrupper fra de samme institusjonene. Og får en Helsedirektoratet «på lag», så kunne de nasjonale føringene også støtte oppunder dette «løftet». Les om seminaret her.

NIPNET-konferansen 2014

2-3 oktober gjekk NIPNET-konferansen 2014 av stabelen i Stockholm. Her møttest 180 delegatar frå alle dei nordiske landa, flest frå arrangørlandet, Sverige. Ein vel gjennomført konferanse! Sjå vevsida her.

Neste års konferanse blir i Kolding, Danmark, i slutten av november.