Hva kan digitale løsninger tilføre tverrprofesjonell samarbeidslæring?

Prosjektgruppa inviterer 11. mai 2016 til et sluttseminar om erfaringer fra TPS-prosjektet. Her er ledere, emneansvarlige og studenter ved de tre institusjonene (HSH, HiØ, NTNU/Ålesund) inviterte. Seminaret vil  bli holdt på Gardermoen, Scandic Oslo Airport hotell. Program for seminaret finner du her.

I seminaret vil prosjektgruppen legge fram erfaringene fra prosjektet og drøfte den videre utviklingen av nettbasert TPS ved de tre utdanningsinstitusjonene.

Aktivitetene våren 2016 vil forøvrig samles omkring oppsummering av erfaringer fra TPS-piloten som ble gjennomført i november 2015, utvikling av læringsressurser, formidling av erfaringene fra prosjektet både i form av rapporter, artikler og presentasjoner ved konferanser (Tromsø og Oxford, UK). Prosjektgruppa arbeider nå hovedsaklig via Skypemøter, men vil ha ett todagers møte i Ålesund, 4-5 april 2016.

NIPNET-konferanse i Kolding, Danmark

Av 164 påmeldte deltakarar til NIPNET-konferansen i Danmark, 26-27 november 2015,  finn vi 17 frå Norge, seks frå Vestlandet, tre frå Østfold og resten frå Tromsø. Hovudtyngda av deltakarane kjem frå Danmark, vertslandet. Vertskap i år er Kolding Hospital, Ortopedisk avdeling. 25. november 2015 er det møte i styringsgruppa for nettverket, og dagen etter startar konferansen.

TPS-prosjektet vil delta både med ein rundebordskonferanse med temaet om temaet «Interprofessional education – idelaity and reality» og med ein workshop om «Experiences from online IPL – TPS-prosjektet – Norway». TPS-arbeidsgruppa i UH-nett Vest vil ha ein rundebordskonferanse om temaet «A user-role in online interprofessional education».

Vi ser fram til dette møtet mellom nordiske kollegaer forventning!

Bedre Tverrfaglig Innsats – Helsedirektorats kampanje

Helsedirektoratet innbød 15-16 september 2015 til erfaringsutveksling for nøkkelkommunene i prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge». Se programmet her. Her innledet bl.a. Gerd Bjørke med temaet «Tverrprofesjonell samhandling – hva er det» – også med erfaringer fra videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling. Det var en etterspørsel etter kvalifiseringstilbud for dette prosjektet som initierte tilretteleggingav videreutdanning i Tverrprofesjonell samhandling ved HSH i 2013.

Ehpic – interessant kurs ved Universitetet i Toronto

15-19 juni deltok Gerd Bjørke og Bente Kvilhaugsvik, HSH ved det årlege kurset som Universitetet i Toronto tilbyr for leiarar og undervisarar som arbeider med undervisning om  tverrprofesjonell samhandling. Kurset – Educating Health Professionals in Interprofessional Care – hadde i år 78 deltakarar, dei fleste frå Canada (Ontario, Toronto), men også deltakarar frå USA, Australia, Sverige, Sveits, Qatar og Norge.

Kurset var intensivt og interaktivt, med god veksling mellom innleiing ved dyktige kursleiarar og arbeid i grupper.

Toronto_grupperKurset var delt inn i fem modular – ein modul pr. dag:

1: Professional and Collaborator Roles

2: Collaborative Teams

3: Facilitation Skills

4: Collaborative Leadership & (e)Valuating Collaboratively

5: Putting it All Together

Erfaringane frå dette kurset vil gi eit godt grunnlag for å arbeide vidare med TPS-prosjektet, med tanke på å ta opp temaet Tverrprofesjonell samhandling i helse- og sosialfagutdanningar her i landet.

 

 

Nettverkssamling – TPS-nettet – i Bergen 1-2 juni 2015

Høgskolen i Bergen var 1-2 juni 2015 vertskap for nettverkssamlingen i TPS-nettet, det norske TPS-samarbeidet. Nettverket samlet ca 50 deltakere fra hele landet: Tromsø, Trondheim, Østfold, Bergen, Nord-Vestlandet.. Temaet for samlingen var «Hvordan følger vi opp Meld. St. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd – samspill i praksis?» Første dag fortalte Nanna Hauksdottir, prosjektleder for UHR-prosjektet «Felles innhold» om «Oppfølging av Samspillsmeldingen», professor Sara Hean, Universitetet i Stavanger snakket om «Why IPE – hvorfor TPS?» og ellers var det en rekke framlegg med erfaringer, eksempler og ideer – om tverrprofesjonelle læringsarenaer. Andre dagen fortsatte med erfaringsutveksling og til slutt hadde Gerd Bjørke en innledning om «Fasilitering/veiledning i tverrprofesjonelle grupper».

I nettverkssamlingen ble det også lagt inn en årsmøte-økt. Her ble styringsgruppen for nettverket supplert med Nanna Hauksdottir, UiT. Fra før er Sissel Johannson Brenna, HiB, Frøydis Vasset, HiÅ og Aud Berit Fossøy, HiSF med, og med Synnøve Hofseth Almås og Sigurd Roger Nilsen, HiØ som varamedlemmer.

Til NIPNET’s Board ble Liv Randi Roland, HiL og Anita Iversen, UiT valgt inn, i tillegg til de tre som allerede er med: Gerd Bjørke, HSH, Sissel Johannson Brenna, HiB og Synnøve Hofseth Almås, HiÅ. The Executive Group består av en representant fra hvert land, blant de medlemmene som er med i the Board. Her er Gerd Bjørke den norske representanten. Ther Board skal møtes ved NIPNET-konferansen i Kolding, Danmark, dagen før konferansen, dvs. 25. november 2015.

Neste års nettverkssamling blir lagt til Tromsø, 5-6 juni 2016.