UHR-utredning om nytt «Felles innhold» i velferdsutdanningene

En UHR-oppnevnt prosjektgruppe, ledet av Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø, har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lagt fram et forslag til nytt Felles innhold i helse- og sosialfagutdanningene ved universitet og høgskoler. Forslaget er ment å legge grunnlaget for en ny type rammeplaner, i forskriftsform, og med læringsutbytte som styrende for utdanningenes innhold. I denne utredningen finner vi også et avsnitt om tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Hele utredningen finnes på UHR’s nettsider: www.uhr.no. Utredningen ble 1. juni 2015 oversendt Kunnskapsdepartementet og ventes sendt ut på høring før eventuelle endringer i føringene for velferdsutdanningene foretas.

Pilot om Tverrprofesjonell samhandling som tema i BA-studier

Innafor TPS-prosjektet vil det hausten 2015 bli prøvd ut ein pilot i temaet «Tverrprofesjonell samhandling» med studentar frå helsefagutdanningar ved dei tre høgskolane som er med i dette prosjektet, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Ålesund.

Det blir no først arbeidd med å rekruttere studentar (frå bioingeniørutdanning ved HiÅ, vernepleierutdanning ved HiØ og sjukepleierutdanning ved alle tre høgskolane) som er villige til å delta i dette pilotopplegget. Opplegget blir nettbasert, med arbeid i grupper sett saman av studentar på tvers av dei tre høgskolane. Opplegget er tenkt gjennomført i løpet av oktober 2015.

Avslutningssamling i TPS-studiet – 1 juni 2015

I den avsluttende samlingen i studiet Tverrprofesjonell samhandling la gruppene fram sine miniprosjekter, med følgende tema:

Bømlo-gruppa: Tverrprofesjonell samhandling på ulike nivå: korleis få overganger mellom rehabilitering inne og ute

Karmøy-gruppa: Finnes det forbedringstiltak innenfor kommunikasjon og brukermedvirkning ved Åkrahamn videregående skoles psykososiale team, og eventuelt hvilke?

Odda-gruppa: Hvordan fungerer det tverrprofesjonelle samarbeidet i hjemmesykepleien i Odda kommune, og hvordan kan det forbedres?

Skien-gruppa: Skien kommune som arbeidsplass med fokus på tverrfaglig rehabilitering

På bakgrunn av denne muntlige framleggingen får gruppene anledning til å justere rapportene sine. Endelig frist for mappeinnlevering var 8. juni 2015.

Ni deltakere har fulgt og fullført studiet i vårsemesteret.