Ehpic – interessant kurs ved Universitetet i Toronto

15-19 juni deltok Gerd Bjørke og Bente Kvilhaugsvik, HSH ved det årlege kurset som Universitetet i Toronto tilbyr for leiarar og undervisarar som arbeider med undervisning om  tverrprofesjonell samhandling. Kurset – Educating Health Professionals in Interprofessional Care – hadde i år 78 deltakarar, dei fleste frå Canada (Ontario, Toronto), men også deltakarar frå USA, Australia, Sverige, Sveits, Qatar og Norge.

Kurset var intensivt og interaktivt, med god veksling mellom innleiing ved dyktige kursleiarar og arbeid i grupper.

Toronto_grupperKurset var delt inn i fem modular – ein modul pr. dag:

1: Professional and Collaborator Roles

2: Collaborative Teams

3: Facilitation Skills

4: Collaborative Leadership & (e)Valuating Collaboratively

5: Putting it All Together

Erfaringane frå dette kurset vil gi eit godt grunnlag for å arbeide vidare med TPS-prosjektet, med tanke på å ta opp temaet Tverrprofesjonell samhandling i helse- og sosialfagutdanningar her i landet.

 

 

Avslutningssamling i TPS-studiet – 1 juni 2015

I den avsluttende samlingen i studiet Tverrprofesjonell samhandling la gruppene fram sine miniprosjekter, med følgende tema:

Bømlo-gruppa: Tverrprofesjonell samhandling på ulike nivå: korleis få overganger mellom rehabilitering inne og ute

Karmøy-gruppa: Finnes det forbedringstiltak innenfor kommunikasjon og brukermedvirkning ved Åkrahamn videregående skoles psykososiale team, og eventuelt hvilke?

Odda-gruppa: Hvordan fungerer det tverrprofesjonelle samarbeidet i hjemmesykepleien i Odda kommune, og hvordan kan det forbedres?

Skien-gruppa: Skien kommune som arbeidsplass med fokus på tverrfaglig rehabilitering

På bakgrunn av denne muntlige framleggingen får gruppene anledning til å justere rapportene sine. Endelig frist for mappeinnlevering var 8. juni 2015.

Ni deltakere har fulgt og fullført studiet i vårsemesteret.

Nettverkssamling – TPS-nettet – i Bergen 1-2 juni 2015

Høgskolen i Bergen var 1-2 juni 2015 vertskap for nettverkssamlingen i TPS-nettet, det norske TPS-samarbeidet. Nettverket samlet ca 50 deltakere fra hele landet: Tromsø, Trondheim, Østfold, Bergen, Nord-Vestlandet.. Temaet for samlingen var «Hvordan følger vi opp Meld. St. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd – samspill i praksis?» Første dag fortalte Nanna Hauksdottir, prosjektleder for UHR-prosjektet «Felles innhold» om «Oppfølging av Samspillsmeldingen», professor Sara Hean, Universitetet i Stavanger snakket om «Why IPE – hvorfor TPS?» og ellers var det en rekke framlegg med erfaringer, eksempler og ideer – om tverrprofesjonelle læringsarenaer. Andre dagen fortsatte med erfaringsutveksling og til slutt hadde Gerd Bjørke en innledning om «Fasilitering/veiledning i tverrprofesjonelle grupper».

I nettverkssamlingen ble det også lagt inn en årsmøte-økt. Her ble styringsgruppen for nettverket supplert med Nanna Hauksdottir, UiT. Fra før er Sissel Johannson Brenna, HiB, Frøydis Vasset, HiÅ og Aud Berit Fossøy, HiSF med, og med Synnøve Hofseth Almås og Sigurd Roger Nilsen, HiØ som varamedlemmer.

Til NIPNET’s Board ble Liv Randi Roland, HiL og Anita Iversen, UiT valgt inn, i tillegg til de tre som allerede er med: Gerd Bjørke, HSH, Sissel Johannson Brenna, HiB og Synnøve Hofseth Almås, HiÅ. The Executive Group består av en representant fra hvert land, blant de medlemmene som er med i the Board. Her er Gerd Bjørke den norske representanten. Ther Board skal møtes ved NIPNET-konferansen i Kolding, Danmark, dagen før konferansen, dvs. 25. november 2015.

Neste års nettverkssamling blir lagt til Tromsø, 5-6 juni 2016.

Nettbasert TPS i Vest

UH-nett Vest – nettverket for firehøgskoler og to universitet på Vestlandet – har hatt en arbeidsgruppe som har laget forslag til opplegg for tverrprofesjonell samarbeidslæring ved utdanningsinstitusjonene på Vestlandet. I et arbeidsseminar 22-23 april 2015 ble forslagene presentert. Arbeidsgruppa har «TENKT STORT», og la bl.a. fram et forslag om å organisere et felles nettbasert opplegg for seks institusjoner, 15 utdanningsretninger, 26 studieenheter og 1700 studenter pr. år – over tre år blir det ca 5000 studenter. I tillegg må kommuner og helseforetak inviteres til å satse på tverrprofesjonell teamlæring i aktuelle arbeidssituasjoner fra studentgrupper fra de samme institusjonene. Og får en Helsedirektoratet «på lag», så kunne de nasjonale føringene også støtte oppunder dette «løftet». Les om seminaret her.