Arbeidskrav: innlevering av felles gruppenotat

Som del av arbeidskravet i TPS-piloten skal det leverast inn eit felles gruppenotat innan 25. november 2016, kl. 12.00.

Gruppa skal i dette notatet oppsummere det gruppa til saman har lært om tverrprofesjonell samhandling i denne perioden.

Med utgangspunkt i det konkrete caset, som viser eit døme på ein samhandlingssituasjon som omfattar mange yrkesgrupper, ber vi gruppa:

  • kort beskrive kva som kjenneteiknar denne konkrete situasjonen,
  • kva for oppgåver kvar av dei profesjonsgruppene som er representerte her har, og deretter
  • løfte fram, på generelt grunnlag, prinsippa for god tverrprofesjonell samhandling der brukar/pasient/klient/person blir ivaretatt.

Påstandar skal underbyggjast teoretisk, med referansar. Omfang: ca. 500 ord.

I tillegg skal gruppa reflektere over sitt eige samarbeid og korleis gruppeprosessen har vore, med inntil  ca. 300 ord.

For utarbeiding av notatet kan gruppa bruke samskrivingsfunksjonen i Office 365, eller andre tilsvarande samskrivingsverktøy. Notatet skal leggjast inn i gruppemappa i Office 365, innan fristen.

Det vil bli gitt tilbakemelding til gruppa innan 12. desember 2016.