Hva er TPS

TPS – Hva er det? 

Tverrprofesjonelt samarbeid – og samhandling[1]

I følge den mest brukte definisjonen av ‘tverrprofesjonelt samarbeid’ oppstår dette  ..når samarbeidspartnere fra ulike yrkesgrupper arbeider med samme oppgavefelt, men har hver sine innfallsvinkler eller arbeidsoppgaver (Barr et al 2005 – vår oversettelse).

Innfallsvinklene er komplementære – og gjensidig avhengige av hverandre. En kan også si at tverrprofesjonelt samarbeid er mer enn «summen av delene». Det er et fellesprodukt, skapt i det relasjonelle feltet, innenfor fellesstrukturer og felles oppgavefelt. Det er i dialogiske samarbeidssituasjoner valg og beslutninger om tjenestetiltak må gjøres, ikke kun som administrativ koordinering.

Orvik (2015:210) beskriver ‘samhandling’ som «konkret og forpliktende» og at det innebærer

…en norm om å virkeliggjøre ansvar gjennom å handle sammen…For at samhandling skal være mulig, må forholdet mellom enkeltpersoner være basert på tillit, gjensidig ansvar og likeverd. I tillegg må berørte parter ha en fellesforståelse av hva situasjonen krever, og være forpliktet på å løse problemer sammen, eventuelt også på tvers av fag, profesjon og tjenestenivå.

Samhandling forutsetter at personellet som inngår i tjenestene har nødvendig samhandlingskompetanse. Samhandlingskompetanse omfatter både relasjonskompetanse og system- og strukturforståelse. Samhandling innebærer å kunne arbeide sammen i et fellesskap og samtidig ha et metaperspektiv på samspillsprosessene. Dette gjelder både tjenesteytere seg i mellom og mellom tjenesteytere og –brukere. Samhandling preges av vilje til å møtes med åpenhet, bygger på tillit til hverandre, tro på å skape noe i lag og respekt og ydmykhet for hverandres spesialkompetanse.

Tverrprofesjonell samhandling er nødvendig

Når kompleksiteten er stor, og problemløsning eller tjenestebehovet krever innsats fra mer enn en yrkesgruppe, er det spesielt viktig med tverrprofesjonell samhandling. Dette vil selvsagt gjelde i alle ledd innen velferdsarbeidet, både i primær- og spesialisthelsetjeneste, i oppvekstsektor og i sosialt arbeid.

I Omsorg 2020 understrekes behovet for mer samhandling for å styrke kvalitet og kompetanse i omsorgstjenestene: «For å sikre bærekraftige og gode tjenester er det behov for å (..) skape større faglig bredde, med flere faggrupper og økt vekt på tverrfaglig arbeid.»[2]

Offentlige føringer understreker begrep som «samspill i praksis», «helhet i tjenestetilbud», «sømløse tilbud», «flyt» og «pasientens helsetjeneste». Dette stiller oss overfor store utfordringer: Hvordan kan samhandling omkring en pasient/bruker realiseres på pasientens premisser? Hvordan skal vi tilrettelegge for at pasienten/brukeren får være subjekt og aktør når viktige avgjørelser om eget liv skal tas? Følgende sitat fra samhandlingsreformen viser hvor avgjørende samhandling kan være:

Spørsmålet om god samhandling eller ikke, dreier seg om respekt for pasientens integritet og behov, om kvaliteten på tjenestene, og i verste fall om forsvarligheten av tjenestene.[3]  

Vi stilles i praktisk helse- og velferdsarbeid overfor store faglige og etiske utfordringer som studentene må trene på.

Kravet om tverrprofesjonell samarbeidslæring

Både nasjonalt og internasjonalt blir det rettet økende fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring som sentralt for å kunne realisere samhandling i tjenestene studentene utdannes til. I Felles rammeplan for helse- og velferdsfagene legges det blant annet vekt på følgende oppnådde kompetanse etter endt utdanning: Kandidaten kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling. Kandidaten kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser og han/hun skal kunne identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.[4]

«TPS i Vest» ønsker å gi studenter trening i disse kompetansene.

[1] Store deler av teksten bygger på Bjørke mfl (2016). Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring. https://norgesuniversitetet.no/files/project/886/p_project/attachment/886-prosjektpresentasjon-886.pdf

[2] https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf

[3] St. meld. nr. 47 (2008-2009). (2009). Samhandlingsreformen; Rett behandling på rett sted til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet

[4] https://www.regjeringen.no/contentassets/32eda0b38b8349e39e8ca18667b19890/forskrift-om-felles-rammeplan-for-helse–og-sosialfagutdanninger.pdf

 

 

UH-nett Vest er eit samarbeidsorgan for seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet:

 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Bergen
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Sogndal
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Førde
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Stord
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Haugesund
 • Universitett i Bergen
 • Universitetet i Stavanger

Ved desse utdanningsinstitusjonane finst, til saman, dei fleste av helse- og sosialfagutdanningane:

 • Høgskolen i Volda: barnevernspedagog- og sosionomutdanning
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Bergen: bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier-, og vernepleierutdanning
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Sogndal og Førde: barnevernspedagog-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning
 • Høgskolen På Vestlandet Campus Stord og Haugesund: sykepleierutdanning
 • Universitetet i Bergen: ernæringsfysiologi-, farmasi-, medisin-, musikkterapi-, odontologistudier
 • Universitetet i Stavanger: barnevern-, sosionom- og sykepleierutdanning

Du finn meir informasjon om kvar av institusjonane ved å klikke på logoane øverst på første sida.