Nettmøter

Alle deltakarane i piloten skal no ha fått tilsendt epost om både generell informasjon om opplegget frå prosjektleiar Gerd Bjørke og invitasjon til det første nettmøtet frå sin gruppeveileder. Det er viktig at alle svarar på invitasjonen frå gruppeveileder, slik at ein veit at informasjonen er nådd fram, og at alle i gruppa er klare til å gå inn i nettmøtet på det tidspunktet som er sett opp.

For oversikt over gruppene, sjå i menyen over.

Tilgang til lukka grupperom i Office 365

Det er oppretta  eit lukka rom for kvar gruppe med programvara Office 365. Du kjem inn i grupperommet ved å klikke på di gruppe i menyen til høgre. For å kome inn i dette rommet må vi ha gitt deg tilgang. Du kjem berre inn med den epostadressa som vi har fått oppgitt. Er dette ei student-epostadresse, så må du bruke denne ved innlogging. Ønskjer du å bruke ei anna epostadresse, må vi få tilsendt denne.

Når vi har lagt deg inn i rommet får du tilsendt ein epost frå Torgeir Aarbakke, vår IT-kontakt, med ei lenke som du må klikke på. Dette aktiverer kontoen din i Office. Deretter kan du gå inn via www.hsh.no/tpsvest, klikke på di gruppe og opprette Office-kontoen.

Får du problem med å kome inn, så ta kontakt med torgeir.aarbakke@hsh.no eller gerd.bjorke@hsh.no.

Har du fleire Office-konti, så må desse vere lukka når du loggar deg på via «TPS i Vest»-sida.

 

«Fellesemner» ved HiB/UiB og TPS-piloten med felles førelesing

Høgskolen i Bergen har lange tradisjonar med undervisning i «fellesemner» for alle helse- og sosialfagstudentane. No er også tannpleierstudentar frå Universitetet i Bergen inkludert her. I desse emnene inngår også «tverrprofesjonell samarbeidslæring».

Undervisning i fellesemna starta i år opp med ei førelesinga av høgskolelektor Sissel Brenna, mandag 17. oktober. Denne førelesinga er lagt inn som start på TPS-piloten, og blir såleis gjort tilgjengeleg for alle deltakarane her. Her er lenka til førelesinga.

 

 

Oppstart av pilot for «TPS i Vest»-opplegget

Mandag 17. oktober startar vi opp med piloten «TPS i Vest». Denne dagen blir det gitt ei førelesing om «Tverrprofesjonell samhandling», som blir «streama» og lenka opp på denne nettsida. Førelesar er høgskolelektor Sissel Johansson Brenna, Høgskolen i Bergen.

Elles vil arbeidet i denne piloten bestå av to nettmøter, det eine i veke 42 og det andre i veke 45, og med arbeid med litteratur og andre kjelder i mellomperioden.

Ca. 10-12 oktober blir det lagt ut lenke til eit videocase om ein samhandlingssituasjon, eit ansvarsgruppemøte, som alle bør ha sett gjennom før det første nettmøtet. Dette caset vil bli utgangspunkt for drøfingane i nettmøtet.

Oversikt over gruppeinndeling finn du under «Grupper». Kvar student blir kontakta av sin gruppeveileder i forkant, for å avtale tidspunkt for det første møtet. Du vil også få tilsendt informasjon om opplegget vi epost.

Vel møtt!