Oppgaver

Emne 1 fra TPS i Vest:

«Hva er tverrprofesjonelt samarbeid?»

 Mål:

Studentene skal identifisere utfordringer og muligheter knyttet til kommunikasjon og samhandling i et tverrprofesjonelt samarbeid sammen med brukeren.

De skal kunne reflektere over disse utfordringene i en tverrprofesjonell studentgruppe og skissere alternative tilnærminger sammen med studenter fra andre profesjoner.

Omfang:

Gruppene møtes i veilederens rom i Adobe Connect 3 ganger i løpet av ukene 10, 11 eller 12. Tidspunkt for møtene avtales av gruppene sammen med veileder. Møtene er stipulert til å vare ca 1 time hver gang. Bruk litt tid på læringsressursene som er lagt ut på  nettsida til «TPS i Vest» http://prosjektsider.hsh.no/tpsvest/

Oppgave:

Det første møtet er et «Bli-kjent-møte» hvor vi jobber litt med eventuelle tekniske utfordringer og blir kjent med arenaen møtene skal foregå på. Avtal møteregler for gruppa og snakk om den moralske taushetsplikten. Studenter og veileder skal også bli kjent med hverandre. Tenk gjennom hvordan du vil presentere deg. Si også noe om din framtidige profesjonsrolle – slik du ser det i dag som student. Veilederen vil etter hvert trekke seg tilbake og overlate møterommet til gruppa.

Før det andre møtet: Gå inn på nettsida til «TPS i Vest» http://prosjektsider.hsh.no/tpsvest/

Se filmen om Anne. Du kan også lese bakgrunnsinformasjonen om henne dersom du mener det er viktig for deg å kjenne til den. Skriv et individuelt refleksjonsnotat fra samarbeidsmøtet du observerer i filmen. Hvordan ivaretar de profesjonelle sine oppdrag i forhold til den rollen de har som ansatte tjenesteytere i ulike deler av helse- og sosialtjenesten? Hvordan påvirkes mulighetene for informasjon, kommunikasjon og samhandling av utdanning og hvilken tjeneste de er ansatt i? Hvordan kommer ulike faglige perspektiv og forståelser fram?

Notatene skal gjøres tilgjengelig for medstudentene og veileder slik at alle har lest hverandres notat før det andre nettmøtet.

Det andre nettmøtet: Alle skal kort presentere sitt notat for påfølgende refleksjoner i gruppa. Hvordan preger profesjonsbakgrunnen deres innholdet i notatet? Finner dere forskjeller og likheter i perspektiv og forståelser knyttet til profesjonene som er representert i studentgruppa? Hvordan kan disse forskjellene være styrker og svakheter i det tverrprofesjonelle arbeidet?

Det tredje nettmøtet: Nå skal dere reflektere mer spesifikt over utfordringer i kommunikasjonen i samarbeidsmøtet i filmen. Hvordan tror du det er å være Anne i møtet? Hvordan tror du det er å være for eksempel kirurgen, ruskonsulenten, helsesøster eller barnevernskonsulenten i møtet? Hvilke dilemma står de i?

Drøft muligheter for alternative tilnærminger.

På bakgrunn av refleksjonene i møtet, skal de lage et felles refleksjonsnotat på 1-3 sider.

Dere velger selv hvordan dere organiserer samskrivingsprosessen.

 

Innlevering:

Notatet skal leveres på mail til veileder innen 28.mars 2018.

Tilbakemelding/godkjenning fra veileder innen 10.april.

Grupper som ikke får godkjent notatet, skal ha grundig tilbakemelding fra veileder og må levere inn nytt utkast til ny vurdering innen 20.april.