Oppgåver

1: Se filmen om Berit. Skriv et individuelt referat fra samarbeidsmøtet du observerer i filmen. Du skal innta en rolle som deltaker og referent i filmens møte om mulig på bakgrunn av egen studieretning. Ta på deg dine egne «profesjonsbriller»

Referatene skal gjøres tilgjengelig for medstudentene og veileder slik at alle har lest hverandres referat før andre nettmøte. Alle skal kort presentere sitt referat for påfølgende refleksjoner i gruppa.

Hvordan preger profesjonsbakgrunnen innholdet i referatet? Fokuserer dere ulikt? Finner dere forskjeller og likheter i perspektiv, forståelser og makt avhengig av profesjonsbakgrunn? Hvordan kan disse forskjellene være fordeler og ulemper i det tverrprofesjonelle arbeidet?

2: I det tredje nettmøtet skal dere reflektere over de etiske utfordringer dere identifiserer i filmen. Kom gjerne med alternative tilnærminger til løsningene dere ser i filmen.

På bakgrunn av refleksjonene i møtet, skal de lage et felles refleksjonsnotat på 1-3 sider. Dere velger selv hvordan dere organiserer samskrivingsprosessen.

Les dette før filmen: Bakgrunnsinformasjon.

 Film: Berit https://vimeo.com/224203997

 

Innlevering:

Notatet skal leveres på mail til veileder innen 10.november 2017.

Tilbakemelding/godkjenning fra veileder innen 17.november.

Grupper som ikke får godkjent notatet, skal ha grundig tilbakemelding fra veileder og må levere inn nytt utkast til ny vurdering innen 1.desember.